Uw belangen

/Uw belangen
Uw belangen2023-10-16T10:42:31+00:00

Oudercommissie

De oudercommissie stelt zich tot doel, om binnen het kader van de doelstellingen, de belangen te behartigen van de ouders. Om als goede schakel te fungeren tussen het management van Kinderdagverblijf de Boerderij en ouders en andersom is een goede communicatie noodzakelijk.

Onze oudercommissie binnen de kinderopvang bestaat uit 4 ouders en komt een maal per 3 maanden bij-elkaar om de ouderbelangen te behartigen op onderstaande punten:

  • financieel beleid.
  • pedagogisch beleid.
  • technische zaken, inventaris
  • de kwaliteit van de dienstverlening/klachten
  • de samenstelling van de oudercommissie
  • organiseren van bijzondere activiteiten
  • openingstijden
  • veiligheid en risico inventarisatie
  • beheer lief en leed potje/ bijzondere projecten
Heeft u vragen over bovenstaande onderwerpen of wordt uw belang onvoldoende behartigd en wilt u daar over spreken? Neem dan contact op met de secretaris van onze oudercommissie. Het mail adres is: oudercommissie@kinderopvangstadskanaal.nl of bel ons kantoor voor meer contact informatie van de oudercommissie.
Onze ouder commissie is lid van Boink. Boink staat voor Belangenvereniging van ouders in de kinderopvang. Meer informatie vindt u op www.boink.info

Klachten

Dagelijks doen wij ons uiterste best om uw kinderen naar volledige tevredenheid op te vangen. Mocht er onverwachts toch iets voorvallen waar u geen goed gevoel bij heeft dan horen wij dit graag van u. Wij staan open voor vragen en suggesties van u als ouderen zullen te allen tijde proberen deze zo goed mogelijk te behandelen of toe te passen.

Mocht uw ontevredenheid verder gaan en komt u daarbij tot het indienen van een klacht dan staan wij garant voor een correcte afwikkeling hiervan en geven u middels een deze klachtenprocedure twee mogelijkheden om uw klacht in te dienen.

Te weten: een interne en een externe route.

Intern houdt in dat u uw klacht binnen Kinderdagverblijf de Boerderij indient en wij deze klacht samen met u proberen op te lossen.

Extern betekent dat u met uw klacht direct of na de interne regeling een externe instantie benadert.

In dit reglement beschrijven we de interne regeling en geven wij aan hoe te handelen bij een externe klacht. Kinderdagverblijf de Boerderij heeft een reglement voor de afhandeling van klachten geldend voor het Kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. De reglementen zijn opgesteld naar voorbeeld van het model klachtreglement van BOinK, brancheorganisatie Kinderopvang en MO-groep.

Doel van de interne klachtenregeling

Kinderdagverblijf de Boerderij heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. We streven ernaar om klachten van individuele klanten naar aller tevredenheid op te lossen. Daarnaast biedt de klachtenregeling de mogelijkheid om systematisch te werken (indien er klachten zijn geweest) aan kwaliteitsverbetering voor De Boerderij.

Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de directbetrokkene. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing komt, dan kan een formele klacht ingediend worden bij de directie (tevens klachtenfunctionaris) van de Boerderij, via info@kinderdagverblijf-deboerderij.nl Een ander alternatief kan ook zijn dat u de formele klacht indient bij de interne oudercommissie oudercommissie@kinderopvangstadskanaal.nl

Een formele klacht wordt altijd schriftelijk (via klachtformulier) ingediend.

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies, bemiddeling en mediation bij het Klachtenloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag, of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie. Voor een uitgebreide werkwijze verwijzen wij u naar ons  Klachten reglement  waar u ook het klachtformulier kunt downloaden.